Flowers

Danh sách tuyển thủ

Họ và Tên
Role ID
Trạng thái đội
Vai trò
Khu vực
Giải đấu đã tham gia
Trần Công Tài
5818212129
Chưa vào đội
Tanker
0
Trần Công Tân
5519662684
ATLANTIS
Yêu cầu cập nhật
Hà Giang
1
Trần Công Vinh
551010536
Noob Team
Hà Nội
0
Trần Công Đông
5212289269
Chưa vào đội
Việt nam
0
Trần Công Đức Hải
516703354
Chưa vào đội
0
Trần Cường
5699381522
Chưa vào đội
0
Trần Cường Phú Gia
5935499572
Chưa vào đội
Tank
0
Trần Cảnh Uy
5232964398
XavierYoung
Sniper
Hà Nội
8
Trần Danh Luân
5421914630
Chưa vào đội
0
Trần Danh Tiệp
510833493
Chưa vào đội
Cover
0
Trần Diễm Quỳnh
5286269992
Chưa vào đội
0
Trần Diễm Quỳnh
5296008177
Chưa vào đội
0
Trần Duy
529966964
Chưa vào đội
0
Trần Duy Bảo
512002450
Chưa vào đội
Tanker
0
Trần Duy Dương
5163091103
Chưa vào đội
0